”I dagarna är stiftelseurkund för Särö järnvägsaktiebolag inlämnad hos länsstyrelsen. Urkunden är undertecknad af professor Aug. Wijkander, grosshandlarne Aug. Carlson, Carl Aug. Kjellberg, Axel Jonsson, A. O. Wilson, H. L. Ygberg och Emil Fischer samt juris doktorn Bertil Wijk.

Teckningen af aktier pågår nu och visar redan så godt resultat att minimikapitalet torde vara fulltecknadt inom den närmaste tiden.

Banan, å hvilken koncession som bekant redan är sökt, afser att sammanbinda Göteborg med badorten Särö och blir af 25 kilometers längd. Anläggningskostnaden är beräknad till 1,400,000 kr. inclusive rullande materiel. Spårvidden blir 1,485 meter liksom statsbanornas.

Banan kommer enligt det nya förslaget att utgå från station vid Linnéplatsen, i närheten af Slottsskogen, och fortsätta söderut. I närheten af kyrkan i Västra Frölunda kommer den första stationen att anläggas under förutsättning af att nämnda kommun lämnar bidrag därtill. Nästa station blir i Askim under samma förutsättning. I denna socken ligger äfven Billdal, där den tredje mellanstationen anlägges. Ännu en station kommer antagligen att byggas utom slutstationen å Särö.

Allting å banan kommer att blifva försklassigt som det ägnar och anstår ett dylikt företag. Utom de vanliga rymliga personboggievagnarne kommer banan att trafikeras med ångboggievagnar, rymmande, utom maskinen med tillbehör, 45 passagerare. Dessa vagnar äro särskildt lämpliga för extratåg åt personer eller sällskap, som ej hinna med “sista tåget”, eller sällskap, som vilja dröja kvar i staden för teaterbesök eller kalas. Afgiften för ett sådant extratåg antages ej beböfva öfverstiga 16 kr. Eljes komma tåg att åtminstone under sommaren gå hvarje timme i hvardera riktningen från tidigt på morgonen till sent på aftonen.

Utom den påräknade stora persontrafiken under sommarmånaderna torde man kunna förutspå banan en icke obetydlig sådan trafik under den öfriga delen af året, i synnerhet om, som väl antagligt är, Särö med tiden blir vinterkurort. Och de bekväma kommunikationerna komma helt visst att föranleda allt fler och fler att för hela året bosätta sig därute. För egnahem-anläggningar torde områdena utefter banan blifva mycket lämpliga och begärliga.

Äfven godstrafik kommer ej att saknas å banan. Redan nu drifves icke obetydlig stenindustri i trakten och banan kommer säkert däraf att tillföras en bel del trafik, hvarförutom byggnadsmaterial, spannmål m. m. torde kunna påräknas såsom betydande trafik­föremål. En nyhet, som man tänkt sig in föra vid denna järnväg, är användandet af järnvägsfrimärken för paket- och smågods, hvarigenom stor bekvämlighet beredes afsändare och emottagare af dylikt gods.

Man kan sålunda förutsäga företaget god ekonomisk framgång. För Göteborgs stad liksom för orten blir järnvägen af synnerligen stor betydelse och när en gång de storartade projekt, som äro å bane för den blifvande kontinentala badorten Särö, bli värklighet, kommer vårt samhälle för visso att skörda stora fördelar af denna bana.” (Ur: Göteborgs-Posten 16 februari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Friden och ron i Slottsskogen efter Säröbanans tillkomst.; Pounsch, 1901. [blyerts]