”Från allmänheten

Göteborgs Arbetarekommuns bibliotek.

Genom den storartade gåfva, bestående af hela sin privata boksamling, som Fr. Sterky testamenterat till Göteborgs arbetare, har det varit möjligt att öppna ännu ett företag här i staden med syfte att sprida upplysning bland arbetarna.

Göteborgs Arbetarekommuns bibliotek öppnades nämligen för utlåning af böcker från och med början af innevarande år och intresset för företaget har redan visat sig så stort, att en komplettering af bokförrådet snarast möjligt är af behofvet påkalladt.

Det är dock klart att ett så pass nytt företag, som inga andra inkomster har än de femöres afgifter som för hvarje boklån erläggas icke kan på egen hand utveckla sig så hastigt att det motsvarar de kraf som numera ställes på ett lånbibliotek, hvarför vi nödgas vädja till alla för arbetareklassens upplysning intresserade personer som äro ägare af böcker, hvilka på något sätt kunna undvaras, att öfverlämna desamma till biblioteket, där de säkerligen kunna vara till stor nytta.

De som hafva böcker att skänka ombedes att meddela detsamma till bibliotekslokalen, Skolgatan 35, hvarefter vi gärna själfva afhämta desamma.

Göteborg i februari 1901.

Styrelsen för Göteborgs Arbetarekommuns bibliotek.” (Ur: Göteborgs-Posten 20 februari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skolgatan d. 20 Feb 1914.