”I går kväll, då godståget n:r 346 skalle inriktas å härvarande statsbangård, sprang midt för semaforen 1 km. från Göteborg en hjulring å en af godsvagnarna. Härigenom urspårade trenne vagnar, hvadan linien blef blockerad. Efter 55 min. var linien dock åter klar.

Nattåget till Stockholm blef 55 min. försenadt, dagtågen från Stockholm, hvilka stannat i Stockholm, anlände hit resp. kl. 10,38 och 10,49, således försenade c:a en timma hvartdera.

Passagerarne å snälltågen forslades genom statsbanans försorg medels vagnar hit till staden.

Vid urspårningen blef ingen människa skadad. Skadan å materielen är af föga betydelse.” (Ur: Göteborgs-Posten 19 februari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Urspårning på Köping – Uttersberg – Riddarhyttans Järnväg, KURJ.