”Sedan stadsfullmäktige nu gillat spårvägsstyrelsens plan för anläggning af elektriska spårvägar härstädes, komma en del af anläggningarna att ofördröjligen utbjudas på entreprenad. Stadsfullmäktige ha nämligen som bekant förut förklarat, att spårvägsstyrelsen bar att på entreprenad utbjuda de delar af anläggningen, som styrelsen funne lämpligt.

Dylikt utbjudande kommer, efter hvad vi erfarit, sålunda först att gälla de delar af anläggningen, som kräfva längsta tid för leverans: ångmaskiner, ångpannor jämte de elektriska delarna af kraftstationen. Därpå husbyggnaderna, underjordskablar — c:a 10 km — och ofvanjordsledningar med sina stolpar och andra tillbehör samt skenor.

Redan i början af april börjar man med pålningen å gamla gasvärkstomten i och för kraftstationen samt kort därpå med byggandet af vagnstallarna vid Stampgatan. Då man redan så tidigt kan börja med anläggningarna, ha vederbörande allt hopp om att de elektriska spårvägarna skola vara för trafik öppnade senast hösten 1902.” (Ur: Göteborgs-Posten 23 februari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Räls köres från uppläggsplatsen vid Järnvågsgatan 1901.