”Anhålles vördsamt om plats för nedanstående uti eder ärade tidning.

Som vän af det praktiska och mest ekonomiska, ber jag få påpeka en lämplig stationsplats för Säröbanan här i Göteborg, nämligen Änggården. Visserligen behöfver Göteborgs spårvägar dragas ut 3 eller 400 meter vidare än det redan beviljade, för att möte på lämplig plats skall komma till stånd. Sålunda borde spårvägen fortsättas från Linnéplatsen vid Slottsskogen upp till sydvästra hörnet af Harolds minne, söder ut, vid foton af bärget och bakom de fyra villorna, följa bergsfoten tills man har passerat den nya vägen upp till sjukhuset, der man får en förträfflig plats,

Mången kanske säger, det blir för dyrbart. Detta torde dock ej bli fallet. jag tror det blir en betydlig tillökning i spårvägstrafiken på den linjen, då det innebär en väl behöflig förkortning på vägen till sjukhusen, samt en betydande värdestegring på alla tomter utåt Änggården. Vidare blir Slottsskogen ju förskonad från allt intrång på sitt område. Vidare skulle Säröbanan vinna därpå, då först och främst den blir mycket kortare än via Mölndal, får billigare grund att inköpa och har icke två järnvägar och en vattenväg samt starkt trafikerad landsväg att konkurrera med. Och står slutligen i förbindelse med alla stadens delar genom spårvägarne. Hvar finnes lämpligare plats för Säröbanans station här i Göteborg?

J.E.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 12 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Säröbanans stationshus, mot norr. Vid tåget på perrongen står passagerare. I fonden till vänster skymtar bostadshus i Annedal. Ca 1910.