”Maskeradbalen i Grand Hotels lilla festvåning i lördags blef för tillställaren en succes. Den var, som förut omtalats af mera privat natur men hade i alla fall samlat mellan 70 och 80 deltagare, och hvad mera är — alla maskerade, och det stora flertalet maskerade på ett ypperligt sätt

Tillställningen blef ock genast från början särdeles liflig, och ehuru de allra fleste voro vänner och bekanta, dröjde det en god stund, innan igenkännandet blef mera allmänt, så att demaskeringen, som skedde vid 11-tiden, medförde ej så få öfverraskningar.

Där voro många särdeles lyckade dräkter. en madam Sans-Gène tilldrog sig stor uppmärksamhet, stjärnhimmeln vandrade omkring och strödde stjärnor omkring sig, den nyupptäckta, högt lysande stjärnan var en af de första som föllo; Österlandet representerades af en präktig arab, och den yttersta östern af ett par lifliga geishor. Flera komiska pajazzos och näpna pierretter ställde till roligheter, en rödlufva, en liten rar bebé, en ståtlig sköldmö, en liflig jägarflicka täflade om priset med en alldeles utmärkt sotarmurre, en snödrottning, en marketenterska. en kortdam, och såväl antiken som empiren hade sina goda representanter. Till dessa mera framträdande typer kommo naturligtvis en hel del förtjusande fantasi kostymer. Två masker, som gjorde sig särdeles bra voro köksan och kokerskan, hvilka sökte tjänst under framvisande af en otalig mängd orlofssedlar. En dråplig neger, en hindu, riddare, en munk, dominos, herrar i röda frackar, on skotsk clanchef m. fl. bidrogo hvar i sin mån att göra maskeradstamningen så lefvande som möjligt.

Lägger man härtill, att danserna dansades så, som man är van att se, där folkdansens vänner äro med, så föreställer man sig lätt den tafla salongen erbjöd.

Supén serverades strax efter kl. 12. Första skålen höjdes af en af arrangörerna för trefnaden under aftonen, hvarpå följde skålen för damerna, utbringad i ett versifierat tal, så följde en skål för de närvarande fruarna, och lifliga hurra visade, hur högt de båda senaste skålarne accentuerades af balgästerna.

Efter supén intogs kaffet uppe i smårummen, hvarpå dansen åter vidtog och fortgick med oförminskad liflighet till vid pass kl. 3, då balen afblåstes.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 26 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Grand Hotell Haglund, matsalen.