”Intresserade orters befolkning var kallad att i dag sammanträda inför landshöfdingeämbetet för att yttra sig om nyttan och önskvärdheten af den elektriska normalspåriga spårväg Göteborgs stadsgräns—Mölndals bro, hvarom Nordiska aktiebolaget för elektriska anläggningar hos k. m:t ingifvit koncessionsansökan. Ett 50-tal personer hade infunnit sig. Som ordförande fungerade landssekreteraren Billmanson.

Under den c:a två timmar långa diskussionen uttalade samtliga talare sina lifliga sympatier för företaget. Åtskilliga ansågo likväl, att vilkor borde fästas vid ett tillstyrkande af företaget. Så förelåg från Askims härads vägstyrelse ett protokollsutdrag, hvari bl. a. fordrades, att bolaget själf skulle underhålla landsvägen, hvarå spåret skulle framdragas,

från östra rälsskenan till västra dikeskanten och att renhållningen af spåret skulle ske på sätt, som om vintern ej fördärfvade slädföret m. m. Ifrågavarande vägstyrelse fordrade jämväl en utsträckning af spårvägen till Mölndals torg. Bolagets ombud meddelade, att ett sådant framdragande mycket väl senare kunde äga rum — tekniskt medförde det inga svårigheter — men ej nu medtagits för att ej försvåra koncessions beviljande. Fässbergs kommun hade utom liknande anmärkningar i fråga om sträckningen åt Mölndal jämväl starkt förordat ett indragande af spårvägen till Kungsportsplatsen. Dess representanter vid sammanträdet åtnöjde sig emellertid med upplysningen, att underhandlingar af bolaget skulle inledas med Göteborgs spårvägar om samtrafik och att man på den grund ökat spårvidden.

Motståndet mot spårvägen framträdde endast i den form, att ett par talare ansågo en utvidgning af landsvägsbredden särskilt å sträckan närmast Göteborg vara erforderlig med hänsyn till de hinder särskilt för slädtrafiken vintertid spårvägen skulle förorsaka. Detta motstånd öfverträffades emellertid vida af de lifliga förord, som från alla öfriga håll kom förslaget till del.

Det upplystes, att man inom Fässbergs kommun skulle finna sig mera tilltalad af, att Göteborgs stad toge linien om hand.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 27 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Mölndalslinjens ändstation, vid Mölndalsbro i Mölndal (http://runeberg.org, 2019-05-08 – ort.)