”Förbundet anordnar som bekant på uppdrag af Svenska Idrottsförbundet dess mästerskapstäflingar i fria idrotter den 7 och 8 September. Som hederspresidenter hafva Landshöfding friherre Gust. Lagerbring samt ingeniör James Keiller s:or godhetsfullt lofvat fungera.

Första dagen anordnas täflingar å cirkus och andra dagen å Idrottsplatsen.

Den 19 Maj anordnar förbundets afdelningar G.V.K. och L.S. velocipedlöpningar samt täflingar i fria idrotter, hvarvid representanter för deltagande i idrottsfesten i Gefle utses.

Den 22 September äga G.V.K:s stora internationella velocipedtäflingar rum.

Till hösten ämnar förbundet söka få till . stånd täflingar i simning och hoppning etc. Detta är en idrott, som legat nere betydligt under de senare åren, men hoppas förbundet genom välvilligt bistånd från andra orter kunna realisera denna sin plan.

Den 15 dennes äro tecknare af aktier till den föreslagna tennispaviljongen å Idrottsplats sen kallade till konstituerande sammanträde.

S1utligen är att nämna att förbundet har för afsikt att till hösten 1902 söka få till stånd en idrottsvecka (Göteborgs-spelen) omfattande täflingar i så många sommaridrotter som möjligt jämte distans- och budkaflelöpningar.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 3 april 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fritidsliv: sport/cykel. Foto från KFUM:s velocipedlopp i Slottsskogen den 7/8 1902. Denna bild från starten vid Balders hage.