”Vid stadsfullmäktiges sammanträde i går väcktes följande motion af hr A. J. Atterberg, som genom sitt förslag af ser att förekomma de olägenheter, som från olika håll anses åtfölja beredningens förslag till Särö-banans indragande till Slottsskogen. Motionen åtföljdes af en karta, hvaraf aftryck meddelas här ofvan. Motionen hade följande lydelse:
Då det synes som större delen af Göteborgs invånare icke gärna vilja hafva Säröbanans blifvande station förlagd invid hufvudingången till Slottsskogen, med förstörande af der nu så ovanligt vackra utsikten öfver de två första dammarne, och det därigenom är fara för, att den sist föreslagna i öfrigt särdelee lämpliga inledningen af Säröbanan till Göteborg kommer att förkastas, tillåter jag mig framlägga följande förslag till placering af personstationen utanför Slottsskogsparken, hvar igenom det för stationen begärda området icke behöfver uppoffras.
Säröbanans personstation kan nämligen, med bibehållande af dess placering lika sista förslaget mellan landsvägen och Slottsskogen, dragas tillbaka förbi vägen till sjukhuset, då spårvägen i stället får framdragas till järnvägsstationen.
Härigenom vinnas många fördelar framför den hittills föreslagna anordningen, och spårvägens utsträckning kan utföras för ungefär samma belopp, som staden eljes skulle fått betala för kulvert och andra arbeten på den förut tillämnade platsen.
Spårvägens förlängning medför visserligen en ökad driftkostnad, men denna torde uppvägas af de inkomster, som tillkomma genom Särö-trafiken.
Den framför hufvudingången till Slottsskogen anordnade Linnéplatsen har föga lämplig form, för att bekvämt kunna upptaga trafiken af åkande och promenerande samtidigt med öfvergångstrafiken från spårvägen till Säröbanan och Slottsskogen äfvenasom tvärtom, samt därjämte lämna tillräckligt utrymme för uppställning af släpvagnar. Samma plats är dessutom för trångt förenad med tillstötande vägar, med en plananordning som leder landsvägstrafiken till Järntorget framför Slottsskogs-ingången, så att i alla händelser en vidgad förbindelse behöfves emellan Linnéplatsen och landsvägens förening med Öfre Husargatan.

Denna utvidgning af infartsvägen jämte en förändring af Linnéplatsen torde lämpligast kunna utföras genom öfverenskommelse med närmaste tomtägare, om att ändra hans tomtplan och gifva densamma en för både spårvägen, Linnéplatsen och byggnadstomten lämpligare form, utan att minska tomt arealen, hvarjämte på motsatt sida af vägen Slottsskogens inhägnad bör något undanflyttas.

Genom att framdraga spårvägen till sjukhusvägen, och där göra en ny ingång till Slottsskogen, kan spårvägstrafiken fördelas, så att endast ena riktningens vagnar gå dit, och där få sin vändstation, under det vagnarna i motsatta riktningen få gå, såsom hittills varit ämnat, och upptaga den hufvudsakliga trafiken från den nuvarande ingången. Släpvagnarna fördelas då på de båda platserna, så att de mindre belamra hufvudingången, hvilken senare äfven befrias från större delen af Särötrafiken.

Järnvägsstationens förflyttning åstadkommer således följande stora fördelar:

l:o) Bättre utrymme för Slottsskogstrafiken, då den fördelas på två ingångar.

2: o) Större utrymme och frihet för spårvägstrafiken.

3: o) Slottsskogens hufvudingång äfvensom barnbördshuset befrias från den föreslagna järnvägsstationen.

4 :o) Säröbanans station kommer bortom den fria öppna delen af Slottsskogsparken.

5: o) Säröbanan får personstationen närmare intill sin hufvudstation.

6: o) Vägen emellan sjukhuset och spårvägen förkortas.

7: o) Hvarjämte tillkommer, att till ersättning för den areal, som behöfvas för landvägsförflyttningen, komma tomtplatserna på Ånggårds-omradet att blifva begärligare, stiga i värde och lättare kunna säljas, hvarigenom de äfven fortare kunna bidraga till ökad
spårvägstrafik.

Jag tillåter mig därför hemställa, att stadsfullmäktige måtte besluta.

1: o) att antaga beredningens angående Göteborg—Säröjärnvägen förslag af den 9 sist- lidne Mars med den ändring, att i mom. A. efter ’’finnes med gul färg angifven” tillägges : ”med den ändring som tillkommer genom personstationens förflyttning söder om sjukhusvägen i enlighet med af ingeniör A. J. Atterberg upprättad karta”, samt att punkten N :r 9, såsom därefter obehöflig, utgår.

2: o) Att afslutningen mot Linnéplatsen af det intill nämda plats gränsande kvarteret emellan Linnégatan och Öfra Husargatan förändras till en utåt böjd cirkelbåge, som förenar kvarterets gränslinier mot nämda gator, samt att Slottsskogsparkens motsvarande gränslinie inflyttas, så att infartsvägen från Öfra Husargatan till Linneplatsen får samma bredd som Linnégatan.

3: o) Att spårvägen utsträckas med ett enkelt spår utåt Karlsrogatan till Säröbanans blifvande personstation i närheten af sjukhusvägen.

4 : o) Att en ny ingång till Slottsskogsparken anordnas emellan samma station och sjukhusvägen i förening med en ny väg inåt parken med bro öfver dammen (se vidfogad karta) samt

6: o) Att vid en blifvande uppgörelse rörande platsen för Säröjärnvägens personstation göra det förbehåll, att det härför upplåtna området skall afröjt och planerat återlämnas till staden när så påfordras, efter ett års uppsägning, sedan den elektriska spårvägen blifvit utsträckt så långt, att den kan underhålla trafiken fram till järnvägens hufvudstation emellan Margreteberg och Lilla Änggården.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 4 april 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: GÖTEBORG Säröbanans Station