Polisdomstolen.

Ett våldsamt uppträde förekom påskafton på kvällen å Västergatan, orsakat af en mansperson, som där etablerat slagsmål. Då den tappande parten retirerade in i en portgång, sökte segraren att tränga dit, men då de skulle af polisen hindras härifrån, vände sig en af bråkmakarne mot konstaplarne, hvilka härvid våldfördes; särskilt hade härför anmälts järnarbetaren Anders Alexander Andersson, n:r 15 Haga Kyrkogata, hvilken först våldfört sig mot en och därefter mot en annan, tillfogande bägge blodviten. Andersson, som erkände våldet botade 300 kr. och införpassades. Murerihantlangaren Oscar Wilhelm Andersson, n:r 16 B Brunnsgatan, hvilken sökte att från polisen befria ofvannämde Andersson sedan denne anhållits vid tillfället, instäldes och pliktade, enär jämväl han slagit polisen, 205 kr. samt fick göra kamraten sällskap till fängelset för aftjänande af böterna.

För misshandel bötade stufveriarbetaren Anders Christensson från Qvillebäcken 15 kr. och sjömannen Ernst Erik Wilhelm Gabrielsson, n:t 25 Landsvägsgatan, 20 kr.

Vårdslös körning. En 82-årig gumma blef den 6 d:s å Bazargatan öfverkörd af hemmasonen Carl Andersson från Brunnstorp i Lerums socken, hvarvid gumman i fallet mot gatan fick ett omkring 4 cm. långt sår i nacken. Andersson ersatte gumman med 5 kr. som hon begärde, men bötade för den vårdslösa körningen 15 kr.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Haga Kyrkogata del av östra sidan mot norr sedd från Västergatan år 1903.