”En särskild beredning för frågan om Göteborgs Högskolas nybyggnad hade hemställt hos Göteborgs arkitektförening om dess uttalande angående det för nämda byggnad lämpligaste läget i Vasaparken.

På sitt senaste sammanträde behandlade Arkitektföreningen detta ärende. Efter en liflig och omfattande diskussion beslöt föreningen därvid med alla afgifna poster att till ofvannämda beredning afgifva ett motiverat utlåtande, hvari Arkitektföreningen såsom lämpligaste läge för den blifvande högskolebyggnaden förordar en af högskolestyrelsen föreslagen plats i parkens midt med längdaxeln ungefär i Kristinelundsgatans midtellinie och med lika afstånd till Götabergs- och Aschebergsgatorna på den där befintliga platån.

Däremot förkastade föreningen såsom mindre lämpliga en del framkomna förslag om byggnadens placering vare sig i något af parkens hörn eller närmare någon af de nämda sidogatorna med sina höga hus.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 29 april 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs högskola 1908.