”Det Atterbergska förslaget till Säröbanans inledande till Göteborg, hvilket f. n. hvilar för ytttande hos drätselkammaren, har afstyrkts såväl af Slottsskogsstyrelsen och Spårvägsstyrelsen som Gatu- och vägförvaltningen.

Inom den sistnämda har hr Aug. Kobb reserverat sig mot majoritetens beslut och såsom sin reservation inlämnat ett af honom uppgjort förslag till banans inledande hit Hr Kobbs förslag går ut på att förlägga stationen pö östra sidan af Karlsrogatan. Spåren skulle dragas så att plats för villor funnes framför järnvägen, hvarigenom från villorna fri utsikt skulle finnas åt Slottsskogen och villatomterna stiga i värde.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1 maj 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Göteborg – Särö Järnväg, GSJ lok 6.