”Glädjande är det i sanning, att äfven Göteborg med sina 130,000 invånare insett behofvet af en ny lokal för större konserters hållande. Komitén, som erhållit uppdrag att inkomma med förslag till dena frågas lyckliga lösning, har nu fullgjort sitt uppdrag; men den tycks helt och hållet förbisett hufvudändamålet med byggnaden i fråga, nemligen utrymmet.

Förslaget upptager endast 1,230 sittplatser. Säger 1,230” Ovilkorligen frågar man sig sjelf: Hvartill skall denna lokal tjena? Små lokaler ha vi alldeles nog af: Handelsinstitutet rymmer icke 400, K.F.U.M. 7 à 800, Realläroverket 9- till 1000 samt Trädgårdsföreningen 12 à 1300.

När ”konsertfrågan” första gången dryftades, så framhöllos just dessa nu uppräknade lokaler som varande alldeles för otillräckliga. Det oaktadt kommer nu komitén med ett liknande förslag och säger sig dock ha haft utländska konsertlokaler till mönster, t.ex. Gewandthaus i Leipzig. Det är att märka att Gewandthaus rymmer omkring 3,000, och dock byggdes denna lokal på 1840-talet.

En konsertlokal i Göteborg bör rymma minst 3,000 personer och bör vara byggd i ett cirkelsegment med platserna ordnade högre och högre från estraden räknadt.

Observator.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 maj 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto av konserthuset ca 1915.