”Den tyska eskader, som senast gästat Marstrand, ankom i går middag till Göteborg och inlöpte i hamnen där chefsfartyget ”Niobe” jämte fyra torpedobåtar lade sig vid Sågen och de fyra öfriga torpedobåtarne vid Stora kranen. Ett par hundra man voro på aftonen permitterade för att bese staden och syntes i sina blå jackor både här och hvar på gator och promenader.

Officerarne voro i går afton af en del tyskar här i staden inbjudna till en fästlig kollation i Trädgårdsföreningen.

Eskadern kvarligger här till om måndag, då den afgår söderut.” (Ur: Göteborgs-Posten 18 maj 1901)

Bilden i sidhuvudet visar SMS Niobe 1901: av Arthur Renard (German photographer 1858–1934) – history.navy.mil, Public Domain.