”Pingsthälgen utmärkte sig i år för det vackraste sommarväder man gärna kunde önska sig. Värmen var i synnerhet i går nästan besvärande – termometern visade då mellan 25 och 30 grader. Det strålande solskenet lockade också massor af folk utom stadens hank och stör. Först och främst naturligtvis till Slottsskogen, som nu står i sin täckaste sommargrönska. Där var fullt öfverallt båda hälgdagarne.

Per ångbåt eller järnväg ställdes också kosan till aflägsnare omgifningar, och fortskaffningsmedel anlitades flitigt. Till skärgården begåfvo sig åtskilliga tusen, och alla tåg var från våra tre stationer ha varit fullpackade; trafiken åt dessa håll har i år varit större än vid samma högtid något föregående år. Försäljningen af personbiljetter vid Statsbanans station för pingstafton och pingstdagen belöpte sig till cirka 13,000 kronor, och siffran för Bärgslagsstationen var ungefär densamma och Västgötabanan hade äfven en glänsande trafik.

Hvad beträffar trafiken inom staden, så ha i spårvägsbolagets bössor under de tre pingstdagarna runnit ej mindre än 165,000 tioöringar.

Att velocipedsporten under hälgen idkats i stor utsträckning faller af sig själf. På alla vägar och stigar inom stadens område såväl som i omnäjden mötte man bicyklister i större eller mindre sällskap. Såsom ett bevis på huru detta nöje numera omfattas af allmänheten må nämnas att från en enda affär härstädes förekommo från och med i lördags bortåt 800 uthyrningar af velocipeder för längre eller kortare turer.” (Ur: Göteborgs-Posten 28 maj 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Målning från 1910-talet.