”Svenska lifräddningssällskapets lokalkomité härstädes, som arbetar under landshöfdingen friherre Lagerbrings presidium, kommer äfven i sommar att vid västkusten anställa särskild instruktör för undervisning i rätta sättet att rädda drunknande och återkalla dem till lif. Dessutom komma äfven simlektioner att likt föregående år lämnas.

Då emellertid många, som gärna önska upplysningar härutinnan, ej ha tillfälle att begagna sig af denna undervisning, har lokalkomitén bedt oss meddela att särskilda handböcker, där tydliga, lättfattliga instruktiner lämnas i räddning af drunknande, skenbart drunknades behandling, lifrädding ur isvak, simundervisning etc., beelysta af närmare ett sextiotal präktiga illustrationer, gratis tillhandahålles hos filialens kassaförvaltare, grosshandlare C.P. Ekman, Lilla Badhusgatan 6. I synnerhet bör denna handbok vara ypperlig ledning särskildt för lärare och lärarinnor, hvilka sällskapet ej kan nå under sommaren med sina instruktörer.” (Ur: Göteborgs-Posten 29 maj 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Simuppvisning 1907, Löfströmska badinrättningen. Kallbadhuset i Göta älv fanns under åren 1875-1916. Foto av Harry Lindbolm.