”Vid tvenne sammanträden med Göteborgs skolförening ha vissa önskemål beträffande gymnastikundervisningen varit föremål för öfverläggning.

Såsom önskemål i berörda hänseende har framhållits, att för uppnående af enhet i gymnastikundervisningen vid härvarande folkskolor ett antal lämpliga dagöfningar för hvarje klass upprättades af därtill kompetenta personer och att de bereddes lärarepersonalen tillfälle att under ledning af lämplig instruktör praktiskt genomgå dessa dagöfningar, hvarvid äfven borde lämnas teoretisk undervisning om de olika rörelsernas värkningar på olika organ af människokroppen.

Ur rent hygienisk synpunkt ha framställts åtskilliga viktiga önskemål, såsom att tiden för gymnastiköfningarna i våra folkskolor om möjligt utsträckes till tre lektioner i veckan, att gymnastiksalarna förses med afklädningsrum, att anordningar för en fullt värksam ventilation vidtagas, att golfven i gymnastiksalarna oljedränkas, så ofta träet genom slitning framträder, att rengöring af golf och redskap värkställes oftare och grundligare än hvad nu är fallet, att barnen under gymnastiköfningarna ej måtte få använda annan fotbeklädnad än särskilda gymnastikskor, att gymnastiklokalerna icke upplåtas till andra ändamål än skolbarnens gymnastiköfningar, såsom sammanträden af ena eller andra slaget m.m., hvarigenom de i hög grad förorenas, att årliga läkareundersökningar anställas med alla barn, att gymnastiköfningar under senare delen af vårterminen och början af höstterminen utbytas mot fria lekar, som äfven böra förekomma vid lämpliga tillfällen under vintern i form af skridskoåkning, kälkbackåkning o.d. Somliga talare ha äfven önskat, att all undervisning i gymnastik af facklärare snarast möjligt borde afskaffas.

Föreningen beslutade vid sammanträde i lördags att uppdraga åt sin styrelse, för tillfället förstärkt med hrr J. Grimberg och A.G. Svensson, hvilka ur olika synpunkter inledt diskussionen af frågan, att med ledning af de under öfverläggningen uttalade åsikterna upprätta förslag till en skrifvelse i ärendet till folkskolestyrelsen.” (Ur: Göteborgs-Posten 3 juni 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Heden: Exercishuset, interiör år 1901.