”I målet mot konsul Harald Grebst angående fortköring å Stigbergstorget och Allmänna vägen framlämnades i går af svar. en skrifvelse, däri framhölls, att svar:s vittnen intygat, att farten ej varit öfverdådig eller ovarsam, och att svar. haft hästen väl i sin hand och saktat farten när det varit nödvändigt, hvaremot åklagarens vittnen haft obestämda och delvis oriktiga uttryck beträffande farten. Tillika anfördes, att svars bäst brukar kasta benen högt, och att fordon med gummihjul såsom det ifrågavarande tyckas komma fortare fram än de värkligen göra, samt att en och samma hastighet under olika omständigheter kan vid en riktig tolkning af lagen än blifva straffbar och än icke. Allt sammanfattadt borde kullkasta åklagarens bevisning, och bestreds i alla afseenden åklagarens yrkande.

Som vittne hördes poliskommissarie Nils Menzer, hvilken berättade, att han, stående å Stigbergstorget, hade iakttagit, att ena hjulet å fordonet högg i trottoarkanten, att farten var öfverdådig, skarpt traf, och att mycket folk i anseende till fardag var samladt å torget Farten hade icke saktats någon gång utan tvärtom något ökats i sluttningen å Allmänna vägen.

För att bemöta denna vittnesberättelse fick svar. uppskof till den l4 dennes.” (Ur: Göteborgs-Posten 8 juni 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild av Karl Johansgatan mot väster från Stigbergstorget. Närmast t.h. Majornas Flickskola. I fonden Karl Johanskyrkans torn.