”Vasakyrkan torde Domkyrkoförsamlingens nya kyrka komma att kallas och den till henne hörande församlingen – antagligen delar af 12, 13, 14 och 15 rotarne, Vestra Brandtdala, Landala och Gibraltar – Vasa församling. Till den nya kyrkans uppförande ha kyrkofullmäktige som bekant anslagit högst 450,000 kr. De täflingsritningar, som i dagarna prisbelönts, ha därför ock måst hålla sig till ofannämnda belopp.

Förste pristagaren, arkitekt Bror Almqvist i Stockholm, har till sitt förslag fogat en detaljerad kostnadsberäkning. De olika hufvudposterna äro af honom upptagna sålunda:

Sprängnings- och grundläggningsarbetet kr. 27,239: 70, stenarbete kr. 68,420, murningsarbete kr. 165,430, timmermansarbeten kr. 25,749, järn- och plåtarbeten kr. 17,647, invändiga trappor kr 5,575, snickeri kr. 26,814, orgelverk kr. 18,000, klockor m.m. kr. 10,000, målningsarbeten kr. 11,000, plantering och inhägnader kr. 13,000 samt dessutom en del diverse poster.

Totalsumman för kyrkans uppförande beräknas af hr Almqvist till kr. 448,949:90. Arkitekt Almqvists förslag innefattar, att kyrkan uppföres i sin helhet af skånskt eller likartadt tegel med listverk samt sockel af finhuggen granit. Kyrkans innerväggar föreslås kalkfärgas i pergamentgul ton. Uppvärmningen skulle ske medels varmluft.

Andre pristagaren, lektor Valfrid Karlsson i Borås, har ej i detalj beräknat kostnaderna utan endast angifvit att kyrkan i ”ett för allt” skulle komma att kosta 410,000 kr., hvartill skulle komma kostnader för planeteringar, terrasseringar, med trappor och staket, uppgående till 40,000 kr., alltså det hela till 450,000 kr. Lektor Karlsson föreslår, att sockeln utföres af grofhuggen, grå granit och murarne af tege. Facaderna beklädas med mörk, flammig Skrombergategel, gröfre lister och täckplattor göras af granit. Uppvärmningen skulle ske medels lågtrycksånga.

Kyrkofullmäktige torde redan i nästa månad komma att hafva sammanträde för att behandla byggnadsfrågan” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 juli 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hörnhus Engelbrektsgatan x Molinsgatan. I fonden Vasakyrkan, foto 1912.