”Ett invecklat mål angående ansvar för djurplågeri, har under ett par sessionsdagar behandlats i polisdomstolen.

En gumma hade nämligen åtalats, för det hon å Kungstorget haft för många kycklingar förvarade dels i en låda och dels i en barnvagn, i hvilken senare djuren haft så knappt utrymme, att de legat ofvanpå hvarandra, af hvilket djuren plågats, synnerligast som värmen då var mycket stark.

Den tilltalade uppger nu, att de i vagnen förvarade kycklingarna ej varit hennes utan en person vid namn Olsson, för hvilken hon haft i uppdrag att se efter dem, denne hade sedermera sålt kycklingarna till en annan person och denne senare hade vid ett ögonblick då hvarken den nu tilltalade eller förutnämde Olsson varit tillstädes, i vagnen insläppt 9 st. kycklingar hvilket gjort, att utrymmet blifvit för litet.

För att få målet utredt, uppsköts detsamma till annan dag, därtill omnämde Olsson skulle inkallas för att lämna upplysningar.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 19 juli 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungstorget en marknadsdag. Troligen 1 oktober, på den så skallade Fardagen en traditionell markandsdag. Fardagen förr en dag då man kunde byta arbetsgivare och anställningar gällde ofta på ett år i taget. Ca år 1900.