”I går vid middagstiden timade den sorgliga händelsen ute vid Hammar, södra skärgården, att hemmasonen Martin Johansson i Åkered, västra Frölunda, under badning omkom därstädes.

Johansson, som ej var simkunnig, hade ensam från en båt nära stranden begifvit sig ut i vattnet i tanke att där bottna; men djupet var för stort. Då hans kläder en längre stund legat i båten och någon ägare till dem ej infann sig, företogs efterforskningar, och man upptäckte snart Johansson liggande på sjöbotten. En person kastade sig då i vattnet och fick snart upp honom, men alla åtgärder som vidtogos för att återkalla honom till lifvet voro fruktlösa. Johansson, omkring 26 år gammal och ogift, var allmänt omtyckt och efterlämnar i djup sorg sänkta föräldrar och syskon.

I lördags e.m. vid 4-tiden drunknade 11-årige gossen Ernst Westman, son till bruksarbeterskan, hustru Lovisa Westerman, Maj. 1:sta rote 39. Olyckan hände vid den staden tillhöriga s.k. sandbryggan strax bredvid Röda sten.

Gossen hade begifvit sig ned på bryggan tillsammans med några barn, som skulle bada därstädes. Det uppgifves, att han en stund suttit med benen nedstuckna genom det stora hål i bryggan, hvarigenom sanden nedsläppes vid lastning af pråmarna. Då han tillsammans med de andra skulle lämna platsen, har han antagligen snafvat mot järnvägsskenorna på bryggan och fallit genom öppningen baklänges ned i vattnet. En person försökte hjälpa honom men förmådde icke. Då gossen efter omkring 3 minuter drogs upp, vidtogos af tillstädeskomna personer genast åtgärder för att återkalla honom till lifvet, men det var förgäfves. Liket fördes till hemmet.

Det har uppgifvits i en tidning, att bryggan skulle vara bristfällig, och att orsaken till olyckshändelsen skulle vara att söka däri. Det man kan anmärka mot bryggan är emellertid att det nämnda lastningshålet ej på något sätt är omgifvet af staket, då arbete icke pågår.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 juli 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy över hamnen och Göta älv vid Röda sten. På Hisingssidan Färjestaden med Oljenäs.