”Ett nytt stort krogpalats är nu nära sin fullbordan på barnhsets tomt i hörnet af Torg- och Postgatorna eller samma plats där det s.k. ”märket” fanns under många år. Byggnaden, som uppförts af byggmästaren F.O. Peterson, kommer att i en del af 2:dra och i hela 3:dje våningen inrymma lägenheter om två rum och kök. Det mästa skall emellertid tagas i anspråk af utskänkningsaktiebolaget, i det at först och främst den ganska rymliga bottenvåningen skall upptagas af serveringslokaler och köksafdelning samt att 2:dra våningen 9 rum äro afsedda till privatbostad åt källarmästaren.

Serveringsloklaerna likasom det öfriga äro tilltagna i samma storartade stil som numera blifvit brukligt med utskänkningsställena. Från Postgatan kommer man genom ett vindfång med svajdörrar in i den egentliga kroglokalen, hittills den störste i Göteborg, med toalettafdelning med både varmt och kallt vatten. Kroglokalen skiljes med en glasvägg från köket åt gårdssidan. Väggarne i både köket och kroglokalen äro till ett par meters höjd klädda med porslinsplattor; golfvet i kroglokalen är täckt med tiles och i köksafdelningen med cement, hvarpå läggas linoleumsmattor.

Från hörnet af Post- och Torggatorna kommer man likaledes genom ett vindfång med svajdörrar in i kaféet, också med golf af tiles, men med ekpanelade väggar. Den tillgränsande matsalen med ingång från Torggatan är på lika sätt inredd som kaféet.

För ventilationen är det sörjdt genom frisklufledningar under golfven till kaminerna. Under den asfaltbelagda gården befinna sig källarelokaler under betonghvalf. Elektrisk belysning kommer helt naturligt att införas.

Utskänkningslokalerna skolla vara full färdiga den 1 oktober.” (Ur: Göteborgs-Posten 24 juli 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Google maps, byggnaden som beskrivs i dagens artikel står ännu kvar.