Den 16:e augusti berättades det om inbrottet i Park & Co lokaler, här kommer deras egen berättelse från förhöret hos polisen:

”De båda inbrottstjufvarne, Johan David Henriksson och Josef Emanuel Pettersson, voro i dag inställda inför poliskammaren. Ur det protokoll, som från detektiva afdelningen ingifvits, må här meddelas ett och annat. Båda brottslingarna ha nu erkänt och berätta om förloppet ungefär följande:

De hade torsdagen den 15 träffats vid Masthuggstorget och sedan sällskapat med hvarandra. Kl. 11 på kvällen hade de begifvit sig upp till stora utsikten i Slottsskogen och krupit in bland några buskar för att sofva. Detta hade de emellertid ej kunnat, utan börjat ett samtal, hvarvid de beslutit sig för ett inbrott någonstädes, så att de kunde få pängar.

Sagt och gjort. De begåfvo sig nedåt nya kajen, och vid passerandet af Park & C:os kontor, beslöto de bryta sig in här. Pettersson hade först klättrat öfver planket till en närbelägen vedgård och titlgripit ett par yxor, af hvilka han langade ut den ena till Henriksson.

Tillsammans hade de därefter klättrat in på gården innanför gamla järnvågshuset, där Henriksson stuckit in handen genom en trasig fönsterruta och hakat upp fönstret, hvarefter han krupit in.

I detta rum, som innehades af vägarelaget, tillgrepo de en hel del värktyg: borr, skrufnycklar, huggjärn o. d. som de ansågo sig behöfva. Sedan praktiserade de sig ut i gången och in i ett rum till höger, där en lampa medtogs. Väl inkomna på kontorsrummet tände de ljus och började ransaka bordets lådor, men funno ingenting, hvarvid Pettersson skref en lapp med en hälsning för att några pängar ej funnos.

Gemensamt angrepo de sedan kassahvalfsdörren, som de till slut lyckades få upp. Kassaskåpet, af det vanliga stora tunga slaget, motstod dock deras anfall, hvarför de vräkte ned det af träfoten och välte det genom dörren, gången och dubbeldörrarne utanför denna, hvilka de gemensamt uppbröto. På gården . höggo de sönder låset på en kärra, lade skåpet upp på denna, täckte öfver det med några tomma sillådor, som de funno på gården, och begåfvo sig ut genom portarne till Vägaregatan, hvilka de tillstängde efter sig.

Och så drogs kärran ut öfver Skeppsbron, Järnvägsgatan, Järntorget, Linnégatan och Carlsrogatan. Och sedan sökte de uppe i buskaget till vänster om vägen öppna skåpet, hvilket dock ej lyckades. De medhafda yxorna räckte ej till, men att goda hugg gjorts, därom vittna både skåpet och värktygen.

Sedan de blifvit andra gången störda i sitt arbete af att de på långt håll fått se två poliskonstaplar komma gående, lämnade de sitt rof i sticket och kröpo bort till en grandunge i närheten, där de sedan hållit sig gömda, tills man lyckades infånga dem.

De värktyg, hvaraf de vid inbrottet begagnat sig, förevisades och utgjordes af: två duktiga vedyxor, ett par borr, några skrufnycklar och järnsplintar m. m.

Brottslingarna införpassades och skulle nytt förhör hållas inför poliskammaren, när utförligare rapport inkommit.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 21 augusti 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kassaskåp.