”Nyligen har beslutats att en ny byggnad med bostadslägenheter skall uppföras på stadens område invid skansen Kronan; ritning till dylik byggnad har uppgjorts och anbud infordrats för dess uppförande. I den får vaktkarlen vid den blifvande planteringen sin bostad. Genom de anordningar kommer den unika byggnad som i militära och offentliga papper än i dag bär namnet skansen Kronans f.d. kasern, att gå all världens väg. Byggnaden, en obetydlig träbyggnad strax invid skansen, har en ansenlig ålder och ser jämmerlig ut, allenstund inga medel har varit anvisade till dess underhåll. Den synes hafva varit använd som boställe för befäl och en del till kokhus. Skansen Kronans garnison bodde helt naturligt inom skansens bombfria hvalf. Då artilleriet flyttade till Kviberg, indrogs kommendantskapet i Göteborg och samtidigt vaktkarlen vid skansen Kronan, hvilken post i många år innehafts af en skräddare, som bebott f.d. kasernen.

Det nya vaktbostället invid skansen kommer ej att ligga å den f.d. kasernens plats utan något längre ned på sluttningen.” (Ur: Göteborgs-Posten 22 augusti 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skansen Kronan ca 1920.