”I går utbröt härstädes sträjk vid Herman Kürzels vigogne-spinneri å Gårda, där omkring 140 à 160 arbetare ha sysselsättning. Samtliga dessa med undantag af 15 a 20 ha nedlagt arbetet.

Orsaken är icke vägrad löneförhöjning. Sådan begärdes visserligen för några dagar sedan, men då disponenten förklarade att så­dan ej kunde beviljas afstodo arbetarna därifrån. Enligt arbetarnes uppgift gällde framställningen endast de vuxna arbetarne, som ha 11 till 15 kr. pr vecka, för hvilka begärdes förhöjning från 50 öre till 1 kr. mera, hvilket skulle orsakat en sammanlagd ökad utgift för fabriken af endast 12 kr. 50 öre i veckan.

Emellertid fann disponenten sig föranlåten att uppsäga två af arbetarne, hvilken åtgärd af arbetarne möttes med förklaring att de ställde sig solidariska med de uppsagda. En komité utsågs för att jämte svenska textil- arbetareförbundets här bosatte förtroendeman underhandla med disponenten. Denne sade sig ej vilja underhandla med andra än sina egna arbetare men förklarade sig villig återtaga de uppsagda arbetarne om dessa själfva bådo därom. Enligt disponentens uppfattning var dock sträjk redan beslutad af fackföreningen, hvilket han för sin del ansåg vara orsaken till att underhandlingarna afbrötos. Arbetarne å sin sida förklara emellertid att disponenten utan vidare uppsade flera af de arbetare som tillhöra den här förlagda förbundsstyrelsen. De anse att det är föreningsrätten man vill åt, hvilket återigen disponenten förnekar.

Underhandlingarna komma att i dag återupptagas och är det att hoppas att de leda till ett för båda parterna godt resultat.” (Ur: Göteborgs-Posten 12 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild med Mölndalsån och Åvägen mot norr. Till höger i bild ligger Åvägen 17, med bl a Gårda Rörläggeri och Hantverkshuset. På andra sidan Blekeallén, ligger Göteborgs Remfabrik.