”Drott” ankrade klockan tre i går på e.m. midt för Vesterbergets brygga, hvarefter fortifikationsbefälhavaren kapten Grill gick ombord å ”Drott”.

En halftimme senare gick konungen, åtföljd utom af kapten Grill af öfverhofjägmastaren Ankarcrona, landshöfding Lagerbring, chefen och officeraren å ”Drott”, ombord å fortifikationens ångare ”Wärnschiöldh”, som landsatte dem å Vesterberget.

Under kapten Grills ledning lät konungen här föra sig genom den sprängda tunneln in i kanontunnlarne och upp till platsen för den ”stora fästningen”. Här pågående arbeten följde han med stort intresse. Han uttalade flera gånger sin tillfredställelse med samtliga arbetena, som syntes honom fortskrida jämförelsevis raskt och vara väl utförda. Besöket å Vesterberget varade omkring en timme.

Fortifikationsofficerarne kapten Grill och löjtnant Ljungberg ingjödos därpå till ”Drott”, där konungen senare anordnat middag för alla underofficerarne områd å ”Drott”, som fingo sitta vid konungens bord.

I praktfull belysning strålade ”Drott” samt Långedrag och Vesterberget i går afton, hvarvid fjorden och Elfsborgs fästning insveptes i ett trollskt skimmer. Alla tunnlarna å Vesterberget voro upplysta af bengaliska eldar, och fräsande raketer uppsändes från tunnelöppningarna. Ett storartadt fyrverkeri hade dessutom anordnats å Vesterberget ofvanför tunnlarna af kvarvarande badgäster vid Långedrag, hvarjämte en mängd brännande tjärtunnor kastade ett flammande sken vidt omkring. Af badgästerna och andra närvarande utbraktes ett fyrfaldigt hurra och lefverop för konungen, som lät besvara hyllningen från ”Drott”, hvarjämte ”Drott” bemannades med besättningsmän försedda med brinnande facklor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 13 september 1901 och föreställer Konung Oscar II.