”En gipsmodell eller reliefkarta i gips öfver Vasaparken är under utarbetning. . Afsikten lärer vara att exponera den för stadsfullmäktige och kanske äfven för allmänheten i akt och mening att visa huru föga en högskolebyggnad inkräktar på utrymmet därstädes. En modell af ajälfva byggnaden skall nämligen uppställas på den föreslagna punkten eller möjligen strax invid. Modellen tillverkas hos bildhuggarefirman Junghänel & Richter.

Härmed lärer man väl ej komma att bevisa någonting. Under förutsättning att Göteborgs högskola — som hittills blott är en ringa del af en högskola, eller en half fakultet — under en ej aflägsen framtid kommer att utvecklas till en fullständig och verklig högskola med flere fakulteter, så är det klart, att Vasaparkens område kommer att i sin helhet tagas i anspråk för högskolans räkning, om nu det första högskolehuset förlägges där. Icke må man väl inbilla sig, att hrr stadsfullmäktige och den intresserade allmänheten äro nog enfaldiga att icke inse detta.

Reglering af det betydande området söder om Engelbrektsgatan skall ju inom den allra närmaste framtiden vara verkställd. I medio af juni yttrades i stadsfullmäktige af sakkunnig man, att det kunde vara gjordt inom ett halfår. Vid detta års utgång skulle således saken kunna vara klar. Och terrängen i fråga erbjuder i sanning präktiga platser för högskolebyggnaden.

Hvarför då envisas, när man vet, att stadens invånare i allmänhet äro deciderade emot disposition af Vasaparken för byggnadsändamål ?

Men att döma af det tilltänkta experimentet med reliefkartan skulle högskolestyrelsen, som icke lyckades genomdrifva sina pretentioner den 16 juni, ämna att komma igen nu med, åtminstone i det närmaste, alldeles samma förslag.

Skola stadsfullmäktige falla undan för denna enträgenhet?” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: I förgrunden hörnhus till Molinsgatan, 1901.