”Det är så naturligt, att göteborgarne med särskildt intresse skola omfatta vår nyaste pansarbåt. Den har ju kommit till så att säga inför allas deras åsyn. Hvarje tillfälle, som bjudits att få stifta mer intim bekantskap med kolossen, har också med begärlighet begagnats.

Om än ”Dristigheten” till hufvuddragen är sin närmaste föregångare lik, så erbjuder han dock i detaljerna många nyheter af intresse. Med afseende å bestyckningen skiljer sig fartyget från våra andra krigsskepp därutinnan, att kanonerna äro försedda med sikten af en nyare och tidsenligare konstruktion, hvarigenom säkrare kron lär kunna erhållas.

Beträffande manskapets och underbefälets logementer så äro de här vida rymligare och bekvämare än i andra örlogsfartyg; prydliga och nätta äro de öfverallt. Man synes sålunda vid byggandet af våra nya krigsfartyg söka tillgodose äfven besättningens behof så långt möjligt är, hvilket  ju är som sig bör, ity att det måste vara af vikt, att äfven menige man har en plats, dit han, efter en kanske mången gång enformig och tröttande tjänstgöring, kan med nöje draga sig tillbaka och njuta af sin fritid.

Den intressantaste nyheten träffas dock i maskineriet. Framför allt fästes ens uppmärksamhet vid en inrättning med hvilken man kan omvandla saltvatten till färskvatten för de två oberoende af hvarandra arbetande maskinernas behof. Denna process tillgår så, att hafsvatten först uppsuges i en filterapparat, där det renas från flott och andra orenligheter, passerar sedan en behållare, där det kokas och befrias från salter, hvarefter det till förbrukning färdiga vattnet slutligen kommer i en cistern, rymmande fyra tons.

En annan nyhet i maskineriet är en motorpump, hvilken i händelse att någon af ångpumpmaskinerna kommer i olag, kan tillföra hvilken som hälst af de 8 rörångpannorna det erforderliga vattnet.

För underlättande af manövreringen är en splitter ny uppfinning tillämpad. Under pansardäcket är ett s.k. ”kommunikationscentrum” beläget, dit hvarje muntlig order går. Härifrån repeteras den så till den funktionär i maskineriet orden gäller. När ordern skall befordras från ”centrum” förebådas detta genom en gäll hvissling. Den ”allarmerade” personen har naturligtvis svårt att under slamret från maskinerna kunna uppfatta, från hvilken af de många talrören signalen kom. Den vid hvarje talrör sinnrikt anbringade apparat, å hvilken ett lock öppnar sig genom det lufttryck, som uppstår vid hvisselsignalen, ger honom en synbar ledning och han kan ögonblickligen taga del af ordern.

”Dristigheten” kommer att afgå härifrån till Karlskrona någon af de närmaste dagarna. En del arbete med elektriska ledningar återstår ännu att utföra innan den lämnar Göteborg.

Nuvarande befäl och manskap skola kvarstanna ombord tills expeditionen för säsongen är slutad.

W.F.” (Ur: Göteborgs-Posten 10 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Dristigheten: pansarskepp (Första klass pansarbåt (Pansarbåt)) , Dristighetenklass (Första klass pansarbåt (Pansarbåt))