”Försynen och direktör Edström hade bestämt, att den 11 oktober 1901 skulle bli en märkesdag i Göteborgs spårvägars historia.

Som bekant lyckades vederbörande efter långvariga funderingar och ventileringar att ena sig om sådana inköp af det engelska spårvägsbolagets egodelar i Göteborg som anläggande af elektriska spårvägar härstädes. Och i går hade sistnämnda företag avancerat så långt, att skenläggningen kunde påbörjas.

Det hade dunstat ut, hade första skenan skulle högtidligen nedläggas kl. half 2 å Masthuggstorget, och för att åse den viktiga akten begåfvo vi oss vid sagda tid till ort och ställe. Framkomna mötes vi af ett ganska tilltalande skådespel. Rundt den för den utmärkta skenan bestämda platsen voro samlade spårvägsstyrelsens ledamöter, en del andra af stadens ledande samt folket, representerat av ett par tjog mer eller mindre välklädda medborgare och medborgarinnor, några stamkunder från närmaste krog samt en mängd barn och ungdom. Två poliskommissarier och ett par konstaplar hade ordningens upprätthållande om hand. Ingeniörer, förmän och arbetare sågo smått högtidliga ut där de ifrigt sysslade med förberedelserna till den förestående handlingen. Å tvärgatan strax intill låg den omtalade skenan upplagd på hjul, färdig att framforslas till spårbädden.

Äntligen kommer det betydelsefulla ögonblicket. På gifvet tecken sätter sig skenan i rörelse, dragen af kraftiga armar, och om några minuter är den på sin blifvande plats. Vi hade väntat, att nedläggandet skulle åtföljas af något slags ceremoni för att markera den kulturhistoriska studnen, men däraf vardt intet. Skena efter skena fördes fram och skrufvades fast, och gubbarne tittade på det tittade på det intressanta arbetet en stund, hvarefter de åter begåfvo sig till sin köpenskap eller andra enskilda sysslor.

Och himlen grät glädjetårar öfver Göteborgs raska och så att säga elektriserade utveckling.

Cyrano.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1901-10-12)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild längs Andra Långatan. Billden tagen vid Masthuggstorget mot öster.