”Det låga vattenståndet i Göta Älf förorsakar mycket hinder för trafiken. Ångbåtarne kunna icke lasta fullt, emedan vattnet är så lågt, att på många ställen fartygens bottnar få göra bekantskap med de hvassa stenarne. Senast då ångaren ”Otterbäcken” passerade genom slussarne vid Trollhättan fick den rätt hårda stötar i botten, dock ej så att någon skada uppstod. Särskildt ofvanför Åkerström där sprängning af ett i kanalen utskjutande bärg försiggår, måste ångarne särskildt akta sig för de hvassa bottenstenarne, som äro kvar. Äfven ångf. ”Nora Bergslag” har haft flera motigheter, mycket till följd af det låga vattnet, samt har måst intagas å slip för att repareras.” (Ur: Göteborgs-Posten 22 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göta älv.