”De föräldrar, som önska att deras söner skola lära sig att utan fara för eget och andras lif handtera ett skjutvapen, må sända dem till skolhuset å Redberget, där Kvibergs skytteförening har sina kammarskjutnings- och instruktionsöfningar hvarje söndag från kl. 1-3 e.m. och där de mot en billig afgift få den undervisning som erfordars.

Förra söndagen, som var denna termins första öfningsdag, anmälde sig en stor del medlemmar till inträde, däribland några tolf-åringar.

Inträdesafgift 1 krona. Serie (10 skott) = 20 öre.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Redbergsskolan 1881 john wessman.