”Majornas Pantlåneaktiebolag hade i går afton stämma å sitt kontor i Majorna under disponent Kennedys ordförandeskap. Därvid upplästes revisionsberättelsen för året juli 1900—juli 1901 jämte den revisionsberättelsen af styrelsen bifogade promemorian, för hvilka båda aktstycken vi förut redogjort.

Med anledning af do anmärkningar mot styrelsen, som i revisionsberättelsen framställts och på grund af hvilka revisorerna icke ansett sig kunna tillstyrka, att ansvarsfrihet beviljades styrelsen, begärdes ordet af dm Philip Leman, som framhöll att bolagets ekonomiska ställning vore mycket god och ej afsevärdt lidit af förskingringarna.

Han sade sig icke vilja lägga sten på börda, men kunde dock ej underlåta att för principens skull framställa några an­märkningar. Han medgaf gärna att styrelsen omöjligen kan öfvervaka alla en direktörs åligganden och således ej förhindra att förskingring sker, men i detta fall hade dock, enligt talarens åsikt, kontrollen varit för slapp. Så t. ex. borde styrelsen betalat försäkringspremien i bolagen »Tre Kronor» och icke öfverlåtit detta till den försäkrade själf. Vidare hade styrelsen låtit direktören sköta bokföringen, den enda kontroll man eljes hade på honom. D:r L. yrkade på, att frågan om ansvarsfrihet skulle uppskjutas samt. en extra revision företagas för tiden 30 juni till 30 september. Vidare föreslog han tillsättandet af en komité, bestående af tre personer, hvilka skulle utarbeta ny instruktion för såväl verkställande direktören som styrelsen, företaga revidering af bolagsordningen samt i samråd med styrelsen föreslå lämplig person till verkställande direktör.

Rörande anmärkningen om kvittot vidgick styrelsens ordförande, disponent Kennedy, det berättigade däri, men påpekade, att ett kvitto presenterats styrelsen 27 juni och att detta var försedt med agentens kvittens af 22 i samma mån., hvadan således intet skäl funnits att misstänka att det ej varit betaldt.

På d:r Lemans förslag beslöts att bolagsstämman skulle ajourneras till den 11 november. En komité, i hvilken invaldes dm Philip Leman, konsul Weinberg och kamrer Einar Lange med hr C. L. Larsson som suppleant, tillsattes för att granska och afge slutligt utlåtande rörande räkenskaperna m. fl. handlingar, att utarbeta instruktion för styrelsen och vidtaga nödiga revideringar af bolagsordningen, så att en bättre kontroll må kunna vinnas, samt att i samråd med styrelsen till 11 nov. inkomma med förslag till ny verkställande direktör. Därjämte uppsköts frågan rörande ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslöt att af förra årets vinst utdela 25 kr. pr aktie med 7,500 kr. De öfriga af styrelsen gjorda framställningarna rörande räkenskaperna och bristens täckande uppskötos till stämman 11 november.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Majornas pantlåneinrättning 1923.