”I går afton utbröt eld ombord å rederifirman Aug. Carlson & Co:s ångare “Viking“, kapten G. Beselin.

Å ångaren, som ligger förtöjd å yttre svängbron för intagande af last, bestående af trävirke till Newcastle från olika firmor härstädes, hade lastningsarbetet pågått hela dagen till kl. strax före 10 e. m., då brandlukt kändes i förrummet. Fartygets slangar sträcktes nu och donkeypumpen sattes i gång för att släcka elden, men då detta ej gjorde verkan, allarmerades brandkåren pr telefon.

Brandkåren ankom kl. 10 och förde ombord två slangar; lasten flänsades för att komma åt eldhärden. Sedermera tillfördes den ena slangen efter den andra, tills ej mindre än sex grofva dylika samtidigt voro i rörelse och förrummet fylldes med vatten. Men först sedan flera hål huggits i däcket och vatten tillförts jämväl genom kättingboxarne, var faran undanröjd kl. 3,20 f. m., då brandkåren, kvarlemnande en förman och fyra man, lemnade platsen; de fem brandkarlarne slutade sitt eftersläckningsarbete kl. half 8.

Besiktningsmännen, som på morgonen kommo ombord, tillstyrkte lossning af lasten, hvilken skadats af eld och vatten. Ångarens afgång torde sålunda bli ansenligt fördröjd. Någon nämnvärd skada å själfva fartyget hade elden, så vidt man hittills vet, ej orsakat; däcket var något brändt på undersidan. Ångaren är assurerad.

Anledningen till eldens uppkomst är ej känd när detta skrifves, men torde möjligen kunna tillskrifvas oförsiktighet af någon arbetare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy över Packhusplatsen mot väster ca 1885. Till vänster syns ett torn från Posthuset och till höger Tullpackhuset. På andra sidan Stora Hamnkanalen Skeppsbron längs älven.