”Icke så mycket för att skåda de ”schene raritäten”, som där erbjudas det nöjeslystna yngre Göteborg, var det som jag i lördags gjorde en titt dit upp till Lilla Otterhällan, utan fastmera för att få veta, om dylika marknadsnöjen ännu ha dragningskraft på en stor stadspublik.

Och det må genast sägas, att publiken var talrik, rentaf förvånande talrik, när man betänker, att det enda förherskande nöjet är att åka karusell. Väl finnas där äfven både skjutbana, Mac Kinleys mord, en liten djursamling och ett par underbara människor med underbara prestationer, men dessa uppmärksammades föga, utan det var den granna karusellen, som först och sist drog folk. Huru många 10-öringar som på en halftimme offrades på detta nöje af unga flickor och gossar, kan jag ej säga, men nog såg jag många som åkte i ett i ett. De tycktes aldrig få lystmätet tillfredsstäldt, utan när en tur var slut, voro de genast färdiga att deltaga i nästa o.s.v.

Lördags- och söndagskvällar är publiken talrikast. Efter uppgifter som jag inhämtade, torde lördagskvällar de besökande utgöra minst 1,000 och på söndagskvällar kanske 2,000.

Denna storartade frekvens till dylika nöjen visar emellertid, att ett stort behof af förströelser förefinnes i samhället. De kulturella förströelser, som nu lyckligtvis beslutats, ha tydligen goda skäl för sig. När man här uppe på Tivoli betraktar folkvimlet blir det mera klart för en, att förädlande nöjen väl äro af behofvet påkallade.

Som det nu är, är det visserligen icke någon utvald societet, som samlar sig på Tivoli. Det får den 10 man starka polisbevakningen erfara. Från alla kanter af staden samlas bråkmakare, och tidt och tätt måste en eller annan fockas utom området för att svåra slagsmål skola undvikas. Att lagföra bråkmakarne medgifver icke tiden, utan ett hastigt aflägsnande af orostiftarne är den enda åtgärden, ty rätt som det är påkallas polisens ingripande af något annat uppträde.

Det är sorgligt men det är sant, att en stor del af Göteborgspubliken ännu är sådan att dess nöjen måste öfvervakas och kontrolleras genom polisens handgripliga inskridande.

– m” (Ur: Göteborgs-Posten 23 december 1901)

Bilden i sidhuvudet och nedan är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 21 december 1901.