”Sällskapet för friluftslekar härstädes hade i går sitt sista sammanträde för året. Därvid förekom bl.a. frågan om vinteridrottens ordnande under denna vinter.

Det beslöts, att för folkskolans äldre gossar sex vinteridrottsfester skulle anordnas, en för hvarje distrikt; för elementärlärovärken för gossar och flickor beslöts anordnandet af en vinteridrottsfest i Slottsskogen.

Vidare beslöts att för vinnande af flera afgiftsfria skridskobanor ingå till Göteborgs hamnstyrelse med skrifvelse om, att Vallgrafven mellan Södra Hamngatan och Teaterbron måtte upplåtas till sällskapet för anläggande af dylika banor, samt att därjämte söka anordna afgiftsfri skridskobana i trakten af Redbergslid.

För erhållande af en ny afgiftsfri kälkbana beslöts ingå till drätselkammaren med begäran om att i backarna söder om Vasaparken sällskapet måtte få iordningställa en sådan bana.

Slutligen beslöts att så fort som möjligt organisera lekarne för folkskolans flickor.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 30 december 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Engelbrektsgatan, mot öster vid Molinsgatan. Till höger den norra delen av den så kallade Brandtdalabebyggelsen. Områdent kom att bli del av Vasaparken. Byggnaden i fonden till vänster är Götabergsgatan 32. Fotot är troligen från omkring 1902.