”Sedan församlingen på hösten 1900 beslutit att intill 300 platser i Domkyrkan skulle fritt upplåtas till åldriga, sjuka och lomhörda församlingsmedlemmar, anmälde sig som bekant till en början endast cirka 170 personer. Under senare hälften af sistlidne år ökades detta antal i någon mån, men nu i början af denna månad har en ny fördelning ägt rum, så att de 300 platserna nu torde vara i det närmaste utlämnade.

Att märka är att denna senare fördelning skett på ett sätt, som strider mot församlingens beslut, då af församlingen särskildt utsedde kontrollanter icke blifvit anmodade däri deltaga. Fördelningen, som kan anses strida mot ett på talrikt besökt kyrkostämma fattadt beslut att kyrkan skall var fri, har åtminstone numera föra sympatier t.om. bland föregående anhängare af sådana extra förmåner. Och vi ha försport, att denna fråga inom kort skall blifva föremål för ny öfverläggning inom församlingen, då helt säkert all bänkfördelning i Domkyrkan skall komma att upphöra.” (Ur: Göteborgs-Posten 20 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Domkyrkan.