”Silvas” öde är fortfarande höljdt i dunkel, och ej heller har afhörts någonting rörande ångarens besättning. Till rederiet ha inga underrättelser om den befarade olyckan ingått, och ej heller på annan väg ha vi lyckats inhemta några upplysningar af egentlig vikt. Dagens M.-P. offentliggör ett telegram från Hjörring af följande lydelse.

”Alltjämt drifva föremål från Göteborgsångaren ”Silva” i land. Sålunda hafva på Lyngsby strand ilanddrifvit 66 st. Primuskök, hvilka alla voro oskadade. För öfrigt föreligger intet nytt”.

Teckningen av ångaren publicerades i Göteborgs-Posten 24 januari 1902.

Telegrammet förefaller skäligen apokryfiskt, ty så vidt vi ha oss bekant äro Primusköken icke af en beskaffenhet att kunna flyta, hvadan dylika pjäser torde ha svårt för att drifva i land.

Ångaren ”Alex. Keiller” har på sin senaste resa från Rotterdam till Göteborg i närheten av Terschellinger bank å Holländska kusten mött en stor engelsk ångare, gående sakta och med bogen intryckt. Säkerligen har denna skada erhållits vid en sammanstötning med något annat fartyg, och det låter tänka sig att den andre kontrahenten vid denna kollision varit ”Silva”. Detta är ju dock endast ett antagande, saknande hvarje som helst bekräftelse.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum:

Fartyg: SILVA

Reg. Nr.: 1451

Rederi: Ångfartygs AB Vidar

Byggår: 1891

Varv: Motala Mek.Verkstads AB,Lindholmens Varf, Göteborg

Övrigt: På resa Stockholm-Antwerpen förliste Silva i januari 1902 med man och allt utanför Hanstholm.