”Våra nu så kala öar och holmar ha som bekant haft ett annat utseende i forna tider. För ett sekel sedan föllo de sista resterna af de härliga ekskogarna i vår skärgård för yxan och sedan dess har det ej varit fråga om någon återplantering i den utsträckning som varit önsklig och äfven möjlig.

Nu har emellertid glädjande nog frågan om skogsplantering i skärgården, vår närmaste skärgård till att börja med, tagits upp för att, som man har alla skäl att hoppas, bringas till en god utgång. Vid sällskapet Hortikulturens vänners sammanträde i går afton väcktes nämligen af dess styrelse förslag om att denna fråga skulle upptagas till diskussionsämne vid ett följande sammanträde, hvartill allmänheten skulle inbjudas. Denna angelägenhet hade förut en gång behandlats af sällskapet, som då utsändt en flygskrift med uppmaning till och anvisningar vid skogsplantering. Nu hade man tänkt att gå längre och icke blott med råd utan äfven med dåd visa huru våra öar kunna göras skogbärande och att fördenskull anordna en planteringsdag frampå våren med hjälp af utomstående, skolbarn m.fl.

Förslaget om att upptaga frågan bifölls af sällskapet.” (Ur: Göteborgs-Posten 7 februari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gamla ångbåtsbryggan mellan Bultevik och Sandvik. Bryggan flyttas vid sekelskiftet 1900 österut, för att komma ifrån det av vinden utsatta läget.