”Innehafvaren af ”Svenska varudepoten” härstädes, handl. Axel Olsson, var i lördags uppkallad till förhör i poliskammaren med anledning af en från stadsfiskalen i Karlshamn iniomen skrifvelse angående en i tidningen ”Karlshamn” för den 3 d:s införd annons från ofvannämnda firma, hvari utlofvas att den som insänder 1 kr. i frimärken skulle erhålla varor för ända till 250 kronor.

Hr O. medgaf att han i slutet af förra månaden låtit i flere landsortstidningar införa denna annons, men förklarade att han därmed inte åsyftat bedraga någon på pengar. En hvar, som till O. insänder svar på annonsen jämte 1 kr. tillsändes en illustrerad priskurant med bilagor, hvaribland en ”gissningsblankett” samt en skrifvelse med en uppmaning att hos tre andra personer upptaga order å i priskuranten omförmälda varor för minst 5 kr., af hvarje eller tillsammans 15 kr., hvarefter den som anskaffat dessa tre kunder eger deltaga i gissningstäflingen, som afser att å berörda blanketter uppgifva det antal sådana blanketter, som kommer att insändas till firman före kl 7 e.m. den 31 mars 1902.

Jämväl den som hos firman kontant köper varor för minst 5 kr., erhåller en sådan blankett och därmed rätt att deltaga i täflan.

Täflingsprisen voro 60, och den som gissade rätta antalet, erhölle första priset, en velociped, den närmast rätte andra priset o.s.v.

Polismästaren ansåg att detta sätt att drifva affär kommer så nära ”gränsen2 som möjligt men då ingen anmälan ännu blifvit gjord af någon, som nappat på den utlagda kroken, så fick saken för närvarande bero. Blir någon anmälan gjord kommer den att öfverlämnas till rådhusrätten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 februari 1902)

Bilden i sidhuvudet och nedan är hämtad ur tidningen Elfsborgaren 24 februari 1902.