”Med det häftiga yrvädret i går natt fingo vi en efter våra förhållanden stor myckenhet snö. Detta gaf anledning till ett ganska omfattande arbete med snöskottning under dagens lopp. Härigenom bereddes ett 50-tal arbetslöse ett säkerligen mycket kärkommet tillfälle till förtjänst.

Detta snöfall har varit en källa till stor glädje för alla utom möjligen för – hästarne, ty skulle de vara missbelåtna vore det sannerligen icke att förvåna sig öfver, så hårdt som de blefvo anlitade i går. Öfverallt, på gator och i alléer, var det fullt af slädar och bjällerklangen var ibland rent af öronbedöfvande.

I Slottsskogen var gårdagen den lifligaste dag vi hittills haft i vinter: slädåkdon, sparkstöttingåkare och skidlöpare hvart man vände ögat. Men så hade vi också utom det präktiga föret att glädja oss åt det härligaste väder man gärna kan önska, klar himmel, strålande solsken och den renaste luft.

På tal om Slottsskogen så har Göteborgs idrottsförbund från och med gårdagen stationerat en af sina vaktmästare i skidbacken därstädes för att tillse ordningen. Backen hålles öppen från 11 f.m. till 5 e.m. förbundets medlemmar i samtliga afdelningar samt för medlemmar i skidafdelningen, liksom äfven för anmälde täflande om söndag. Anmälningar till inträde i skidafdelningen emottagas af nämde vaktmästare samt å idrottsplatsen, telefon 927.

Utom backlöpningen anordnas om söndag äfven en terränglöpning med start och mål i Bragebacken.” (Ur: Göteborgs-Posten 13 februari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Släde framtagen för att placeras i femte våningen, tagen i anspråk som magasin.” Foto från 1954, då Kronhuset användes som utställningslokal för Göteborgs historiska museum.