”För den nya kyrkan i Domkyrkoförsamlingen äro anslagna 450,000 kr., till hvilket pris man beräknas få en solid och värdig kyrka med 1,400 sittplatser. Sedan pristäflingens resultat förelåg uppdrog kyrkofullmäktige som bekant åt en beredning att uppgöra exakta kostnadsförslag och ritningar för tvenne utvalda förslag af centralkyrkotyp, den ena götisk och den andra romersk, och beredningen har öfverlämnat till arkitekterna Thorburn och Rasmussen att utarbeta de ifrågavarande ritningarna.

Det har emellertid visat sig att kostnaderna för de förslag för hvilka kyrkofullmäktige sålunda stannat äro beräknade mycket för lågt och att 450,000 kr. ej på långt när skulle räcka till för utförande af desamma. Det ena förslaget t.ex. skulle utfördt såsom ritningarna visa med omkring 150,000 kr. öfverskrida det bestämda anslaget. Det återstår således endast att värkställa de nya ritningarna efter betydligt billigare plan än beräknadt var, och därför torde delvis billigare material komma att användas och inskränkningarna äfven göras på utstyrseln.” (Ur: Göteborgs-Posten 14 februari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Brandtdala d. 17 April 1914 med Vasakyrkan till höger.