”Byggnadsingeniörerna hafva hitkommit, och flera arbetslag af järnvägsarbetare hafva anländt för att börja en del sprängnings- och terrasseringsarbeten strax invid Slottsskogen. De berg, i hvilka sprängningsarbetena påbörjas, äro belägna invid Slottsskogsparken, från hvilken linien, som bekant, drages ut till Frölunda, där station förlägges i närheten av kyrkan, hvarifrån banan drages vidare till Särö.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 februari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Säröbanans stationshus, mot norr. Vid tåget på perrongen står passagerare. I fonden till vänster skymtar bostadshus i Annedal.