”Arbetet på dessa stallar, hvilka som bekant uppföras i Olskroken, har nu fortskridit så långt, att nämnda byggnader äro under tak och hålla på att invändigt göras i ordning. Belägna strax invid Gamla kyrkogården, utgöras byggnaderna, som uppföras af byggmästare F.O. Peterson, af ett sammanhängande komplex, omfattande vagnstall, reperationsvärkstad och bostäder för personalen. Den sistnämnda afdelningen har två våningar och påminner i viss mån om amerikansk villastil. Stallet och reperationsvärkstaden äro byggda i en våning och äro synnerligen rymliga och ljusa.

I vagnstallet finns långa breda fönster i taket utefter hela dess längd. Tio ingångar som få ungefär lika många spår, leda in till stallet, hvilket är af en så betydande storlek, att det ser ut att rymma något hundratal vagnar. Taket uppbäres af flere rader järnpelare.

I vagnsstallet håller man nu på med målningsarbetet i taket, i den bredvid liggande rymliga reparationsvärkstaden har man börjat träffa anordningar för de smidesmaskiner o.d., som där skola placeras, och i den därintill belägna mot Stampgatan vettande afdelningen för bostäder är man sysselsatt med invändig putsning af väggarne. Utanför byggnaderna mot ån har en del arbeten företagits för vattnets afledande.

Vagnstallet i Majorna står äfven under tak. Denna byggnad som uppförts af byggmästare Vilén, är belägen där Slottsskogsgatan mynnar ut i Allmänna vägen. Byggnaden har åt gatan fyra inkörsportar och åt ena sidan blifva en del bostadslägenheter. Vid detta stall finnes ingen reparationsvärkstad, och stallet är till sina dimensioner betydligt mindre än det i Olskroken. Å det med plåt täckt taket finns två upphöjningar afsedda för takfönster.

I sammanhang här härmed kan nämnas, att spårvägsanläggningen i Majorna hunnit så långt, att rälsen börjat utläggas för spårvägen.” (Ur: Göteborgs-Posten 2 april 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Spårvagnsstallarne och Östra Realläroverket.