”Det har som bekant uppstått ett önskemål att i Slottsskogen erhålla, om icke n zoologisk trädgård, så dock ett antal djurgårdar, däruti djur ur svenska faunan kunna underhållas.

Saken kostar ju emellertid pänningar, och stadsfullmäktige hafva icke, åtminstone ännu, ansett sig böra anslå några medel för detta ändamål. Idéen synes emellertid arbeta sig framåt så småningom. Nyligen afdelades ett område i hjorthagen, som icke var behöfligt för hjortarnes välbefinnande, och iordningställdes för mottagandet af en ung älg, som af Slottsskogsstyrelsens ordförande, grosshandl. E.A. Seaton inköpts från Trollhättetrakten och skänkts till djurgården.

Älgen, som i höstas öfvergafs af sin moder och omhändertogs af ett djurvänligt bondfolk, är en senfödd unge, troligen kommen till världen så sent som i Augusti. Den skulle således troligen icke kunnat hålla sig vid lif, om den icke kommit i händerna på vänliga fosterföräldrar.

Den är nu ankommen hit. Den är en kvigkalf och är fullkomligt tam, dricker mjölk ur ett spann som en vanlig kalf och installerades i går i sin nya boning, som består af ett träskul omgifvet af ett inhägnat område i hjorthagens nordvästra hörn, där den lille skogsinnevånaren kan gå fritt omkring bland träden och har en större damm att bada sig i, om värmen till sommaren kännes för stark.” (Ur: Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 3 april 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Elg. i Slottsskogen d. 11 Okt 1913.