”Rifningen af den långa stallbyggnaden vid Sahlgrenska sjukhuset tog för ett par dagar sedan sin början, och snart är denna såväl som det på andra sidan Magasinsgatan belägna förra sjukstallet ett minne blott.

Det är nu ett sekel sedan förstnämnda byggnad tillkom. Den uppbyggdes nämligen i början af 1800-talet – å mark, som gratis upplåtits af staden – omedelbart efter nuvarande »gamla kasernens» fullbordande, och var afsedd att inrymma det då nybildade Göta artilleriregementes hästar. Byggnaden har sedan tagits i anspråk för militära behof ända till år 1898, då Andra Göta artilleriregemente som de sista åren användt stadens militärbyggnader, flyttade till Jönköping.

Staden, som genom militärens bortflyttande fick nämnda byggnader om hand, har sedan uthyrt dem till enskilde, men då den elektriska spårvägen skall från Vestra Hamngatan till Magasingatan dragas genom Södra Larmgatan, måste sistnämnda gata utvidgas, och så dömdes den gamla, på visst sätt minnesrika stallbyggnader att i utvecklingens intresse försvinna. Det lilla sjukstallet, af yngre datum än olyckskamraten, skall rifvas af samma anledning.

Det dödsdömda gamla stallet är »förevigadt» i ett af de sista häftena af det af kammarherre Carl Lagerberg utgifna praktverket »Göteborg i äldre och nyare tid».” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 april 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Artilleriregementets stall vid Södra Larmgatan, norr om Sahlgrenska sjukhuset, före detta.