”I går middag uppstod en hotande brand å Kastellgårdens skogsmark vid Kungelf.

Man höll under f.m. p att afsvedja gräsvallen å Kungelfs s.k. komarker. ”Gata” hade gjorts och öfriga försiktighetsåtgärder vidtagits, då plötsligt vinden slog om och förde elden med sig mot den angränsande skogsmarken å Kastellgårdens egor, där den skköflande gick fram öfver ett af 9-årig, på hushållningssällskapets föranstaltande planterad ungskog, bevuxet område.

Från svedjelandet nere vid älfven kastade sig elden under vindstötarnes inverkan öfver den gärdesgård med bakomliggande hage, som skiljer Kastellgården från Kungelfs komark. Den fick rik näring i den torra ljungen och de unga träden. Inom en kort stund hade den spridit sig öfver ett stort område. Från älfstranden vid torpet ”Iskällan” förde vinden lågorna mot ett annat torp ”Grinden” och följde vidare landsvägen ända till torpet ”Sandhålan”. Där begränsades elden invid en bergås. Den hade förstört ungskogen på omkring 100 tunnlands område.

Fyra boningshus jämte ladugårdar voro starkt hotade men räddades stack vare det snabba och energiska ingripandet af släckningsmanskapet.

Genast eldfaran observerades ryckte Kungelfs brandkår, 16 man, ut under befäl af brandchefen rådman Zetterlöf och vice brandchefen hr Oscar Olsson. Från Kastellgården och från trakten kom också genast folk, så att släckningsmanskapet uppgick till 60 à 70 man. Skog nedhöggs, moteldar anlades och elden angreps med ruskor, och på detta sätt lyckades man slutligen begränsa branden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 april 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Noterat på kortet: ”Kastellgården.” ”Magasinbyggnader vid älven.”