”Arbetet med utläggning af spåren bedrifves nu med stor fart af 4- å 500 man under vederbörlig ledning. Hela Karl Johansgatan är upprifven och delvis åter iordningställd med spår och stensättning. På Första Långgatan håller man på med omläggning at trottoaren samt uppsättning af ledningsstolparna. Egendomligt nog användas här s. k. fackverksstolpar, hvilka egentligen äro afsedda för stadens utkanter. Det förefaller som om de runda, prydliga stolpar, som skola användas inom staden, här skulle vara mera på sin plats.

I sammanhang härmed erinra vi om, att fyra stolpar, två fackverks- och två runda, en längre tid varit uppställda till påseende å Johannesplatsen. Fackverksstolparne, hvilka tillverkas å Bohus mek. verkstad, komma båda till användning, de enkla å linjerna samt de dubbla i korsningar o. d. Af de runda, levererade af firman Wockatz & Co., blir endast den större typen tagen i anspråk.

Å gamla gasverkstomten vid Skeppsbron är som bekant spårvägarnes kraftstation uppförd. Själfva byggnaden är redan så godt som färdig, och f. n. arbetas med insättandet af det storartade maskineriet samt pannornas inmurning. Huset, som är af tegel och täckt med plåt, inrymmer i sin åt hamnen vettande del ångpannerummet, 191/2 meter långt och 18l/2 meter bredt samt upptagande husets hela höjd. Här äro placerade tre kolossala dubbelpannor, levererade af Jönköpings mek. verkstad. I och för en eventuell utvidgning har dessutom plats reserverats för ytterligare en dylik panna. Vidare finnes här en förvärmare, s.k. ”economisär”, levererad af Calvert & Co. härstädes och så konstruerad, att den i största möjliga grad tillgodogör sig de värmeprodukter som finnas kvar af eldstädernas värmeutströmning, sedan pannorna erhållit sitt behof fylldt. Pannhuset upptages i Öfrigt af pumpar, fettafskiljare, varmvattenbehållare, rörledningar m. m. samt plats för det kol, som för dagen skall förbrukas. Det egentliga kolupplaget får sin plats å tomten utanför ångpannehuset. Automateldning kommer att anordnas för en panna — sedermera eventuellt för alla tre

Intill ångpannehuset ligger maskinsalen, 18 1/2 meter lång och 14 meter bred. Här arbetas f. n. med monteringen af de stora ångmaskinerna, äfvenledes levererade af Jönköpings mek. verkstad. Hvardera maskinen har 380 indik. hästkrafter, som vid forcering nunna uppdrifvas till 500 hkr. Generatorerna, som levereras af “Holmia“, Stockholm, stå i så direkt förbindelse med sina resp. ångmaskiner som möjligt, placerade som de äro på maskinernas hufvudaxlar. Äfven här har plats reserverats för en fjärde ångmaskin med tillhörande generator.

På salens sydöstra vägg uppsattes instrumenttaflorna, och bakom dessa befinner sig kabelkanalen, genom hvilken 18 kablar leda ut i stadens olika delar.

Till källaren under maskinsalen äro i öfrigt alla rör- och kabelledningar förlagda.

Vid sidan af maskinsalen finnas kontors- och magasinsrum samt reparationsverkstad för mindre reparationer.

Byggnadens åt Kungsgatan belägna del upptages slutligen af accumulatorbatterier, fördelade i två låga våningar. Dessa batterier äro afsedda att reglera strömstyrkan, enär strömförbrukningen ute på linierna kommer att bli ganska ojämn. Skulle t. ex. vid något tillfälle alla eller ett större antal vagnar stanna samtidigt, så kräfves ju liten eller ingen ström, och då ledes denna automatiskt till accumulatorerna, som magasinera den öfverflödiga kraften. När sedan en eller flera vagnar skola upp för en backe och sålunda taga mera ström, så att den af de i gång varande maskinerna direkt åstadkomna kraften tilläfventyrs icke; räcker till, tillkopplas likaledes automatiskt accumulatorbatterierna, hvilka då få leverera det återstående kraftbehofvet.

Genom ett litet torn kommer man upp på accumulatorafdelningons tak, en cementerad, präktig altan, hvarifrån man har en tilltalande utsikt öfver den närmare omgifningen.

Medels en kanal ledes vatten för maskinernas behof in från Rosenlundskanalen.

Kraftstationsbyggnaden, uppföres at byggmästarefirman Krüger & Son här-städes. Den stora skorstenen, som ännu ej hunnit högre än i jämnhöjd med byggnadens tak, uppsattes af Skromberga tegelbruk.

Å gamla gasverkstomtens hörn vid Kungs- och Rosenlundsgatorna skall uppföras ett större hus i tre våningar excl. källarvåningen, af hvilket hälften kommer att disponeras af gasverket och hälften af spårvägarne. Huset kommer att inrymma kontors- och lagerlokaler, museirum, bostadslägenheter etc.

Ute vid Järnvågsgatan bygges ett s. k. hjälpvagnsstall af bräder och stolpvirke, som likaledes närmar sig sin fullbordan. Krüger & Son utföra äfven där byggnadsarbetet. De stora vagnsstallarna vid Stampgatan — byggmästare F. O. Peterson — och vid Slottsskogsgatan — byggmästare Wilén — torde också snart vara färdiga för sitt ändamål

Meningen är att linien Järntorget— Klippan redan den 1 augusti i år skall vara klar att öppnas för trafik.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 april 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborg stadsmuseum, Carlotta: Elektricitetsverket.