”Diskussionsmötet om kvinnans politiska rösträtt i går afton å Handelsinstitutet hade samlat så många deltagarinnor – endast kvinnor ägde som bekant tillträde –– som salen kunde rymma. Och ändock fick ett mycket stort antal återvända utan att kunna komma in.

Fröken Eva Rodhe hälsade de församlade välkomna och utsågs därpå till ordförande. Därefter hade d:r Tora Wigardh ett kort, men kraftigt anförande, hvari hon framhöll de befintliga misshälligheterna i samhället och huru dessa delvis skulle kunna afhjälpas genom att kvinnan blefve berättigad att deltaga i det politiska arbetet. Fruarna Helen Sjöstedt och Frigga Carlberg talade i samma anda. Den senare betonade särskildt huru illa det är ställdt med fattigvården och framför allt med barnavården inom fattigvården. Här om någonstädes behöfdes kvinnornas hjälp. Fröken Josefine Schütz beklagade, att de ogifta kvinnorna så litet begagna sig af sin kommunala rösträtt, hvarefter fröken Anna Lessel betonade, att äfven i detta fall skulle det komma att ställa sig annorlunda, om kvinnorna finge äfven politisk rösträtt.

Därmed var diskussionen slut och man beslöt att bilda en kvinnlig rösträttsförening härstädes samt att härför tillsätta en komité. Till medlemmar af denna utsågos fruarna Frigga Carlberg, d:r Tora Wigardh och Helen Sjöstedt samt fröknarna Josefine Schütz och Anna Lessel. Vid det om lifligt intresse för frågan vittnande mötet voro framlagda petitionslistor till förmån för frågan om kvinnornas politiska rösträtt. Listorna, som erhöllo namnunderskrifter i mängd, skola som bekant tillställas stadens riksdagsmän. De indragas den 9 maj.” (Ur: Göteborgs-Posten 1 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Handelsinstitutet inom Vallgraven.