”Sedan professor Börjeson nu är färdig med modellen till Carl IX-statyn, kommer denna, enligt hvad vi erfarit, att i sommar lämnas till gjutning. De med denna procedur förenade arbetena beräknas vara afslutade omkring åtta månader därefter. Vi skulle alltså nästa vår kunna vänta oss statyns aftäckande, förutsatt att grundläggningen och uppförandet af postamentet i tid äro undangjorda.

Det i dagarne hitkomna förslaget till postament är utarbetadt af professor Clason i samråd med professor Börjeson. De fyra statyn omgifvande krigarne uppbära facklor, som efter mörkrets inbrott komma att lysa upp statyn och platsen däromkring med elektriskt ljus.

Hvad platsen beträffar lär det inom intresserade kretsar vara ifrågasatt, huruvida det icke vore ur åtskilliga synpunkter lämpligt att ändra det redan fattade beslutet om statyns placering och i stället för på ena sidan om Kungsportsplatsen uppställa den midt på denna, detta särskildt med hänsyn till effekten af det nya postamentet.” (Ur: Göteborgs-Posten 14 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Profryttaren”, ställning för afprofande af lämpligaste stället å Kungsportsplatsen för Carl IX: ryttarstaty år 1900.