”Tekniska samfundet företog i går med ångaren ”Tessin” en utfärd till Västerbärget, Nya Älfsborg och Styrsö. Kl. half 5 lade ångaren ut från kajen med omkring 120 passagerare ombord, däribland åtskilliga damer. Vid Västerbärget mötte major Grill och under hans ciceronskap besågs sedan sprängningsarbetena för de blifvande befästningarna. Ett 70-tal arbetar här för närvarande och det är ett vackert stycke man hunnit med de omkring ¼ million kr. som befästningsarbetena hittills kräft. Öfver de vidtomfattande anläggningarna lämnade major Grill en orienterande beskrifning och vandringen genom de upplysta tunnlarne var särdeles intressant.

Från Västerbärget gick färden därpå till Nya Älfsborg, och där besågos, äfvenledes under major Grills ledning, de arbeten som gjorts för att sätta den gamla fästningen i för minförsvaret användbart skick. Fästningshavalfven ha undergått en grundlig restaurering, och i dem komma minor och sprängämnen att förvaras, hvarjämte den gamla sjukhusbyggnaden iordningställts till bostad för blifvande förvaltare och tillsyningsman. Besök gjrodes bl.a. i den gamla kyrkan, som äfven kommer att bli delaktig af renoveringsarbetet häruta.

Vid half 9-tiden lade ångaren till vid Styrsö hafsbad, där en präktig sexa serverades, och sedan man dröjt kvar en stund vid kaffet, hvarvid skålar utbragtes för de medföljande damerna och för major Grill, företogs återfärden till staden kl. 11.” (Ur: Göteborgs-Posten 30 maj 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svartvitt foto med 2 st skärgårdsbåtar på Älvsborgsfjorden på väg mot Göteborg. Bakom fartygen skymtar Fästningen Nya Älvsborg, längst till höger i bild oljehamnen.